środa, 21 czerwca 2017

ABC Summorum Pontificum: Jakimi środkami biskupi udostępniają wiernym Mszę w formie nadzwyczajnej?

Motu Proprio Summorum Pontificum stanowi istotny wyraz Magisterium Papieża i jego munus, którym jest regulowanie Świętej Liturgii Kościoła i kierowanie nią, i przejaw jego troski Zastępcy Chrystusa i Pasterza Kościoła powszechnego.
Jego celem jest:
a) udostępnienie wszystkim wiernym Liturgii Rzymskiej w Usus   Antiquior, uważanej za cenny skarb, który należy zachować;
b)  zagwarantowanie i zapewnienie w sposób rzeczywisty, wszystkim, którzy o to poproszą, możliwości posługiwania się forma extraordinaria, w przekonaniu, że posługiwanie się Liturgią Rzymską, obowiązującą w 1962 r., jest uprawnieniem przyznanym dla dobra wiernych i dlatego powinno być interpretowane na korzyść wiernych, dla których jest ona głównie przeznaczona; (...)  (pkt. 8 Universae Ecclesiae)
Zadaniem Biskupa diecezjalnego jest zastosowanie wszelkich koniecznych środków, aby zagwarantować poszanowanie forma extraordinaria Rytu Rzymskiego, zgodnie ze wskazaniami Motu Proprio Summorum Pontificum. (pkt. 14 Universae Ecclesiae)


 • Przydzielają wiernym kapłana kapelana
Jeśli grupa wiernych świeckich nie otrzymała od proboszcza zgody na swoją prośbę, o której mowa w art. 5 § 1. informuje o tym biskupa diecezjalnego, który jest usilnie proszony o spełnienie ich prośby. Jeśli biskup z jakiegokolwiek powodu nie chce zapewnić takiej celebracji, sprawa kierowana jest do Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. (art. 7 Summorum Pontificum)
Wolno ordynariuszowi (…) mianować rektora albo kapelana zgodnie z przepisami prawa. (art. 10 Summorum Pontificum) 
Odnośnie do tego, jakie warunki musi spełniać kapłan, aby był uznany za „zdolnego”  do celebrowania wedle forma extraordinaria, stwierdza się, co następuje:
a) Każdy kapłan, który w myśl przepisów Prawa Kanonicznego nie ma do tego przeszkód, winien być uznany za zdolnego do celebrowania Mszy św. w forma extraordinaria
b) Gdy chodzi o posługiwanie się językiem łacińskim, konieczna jest jego podstawowa znajomość, pozwalająca poprawnie wymawiać słowa i rozumieć ich znaczenie.
c) Odnośnie do znajomości przebiegu Rytu, uznaje się za odpowiednich kapłanów, którzy sami zgłaszają się do celebrowania w forma extraordinaria i wcześniej już ją stosowali. (pkt. 20 Universae Ecclesiae )
 • Powołują duszpasterstwo 
Do zakresu działania Duszpasterstwa należy:
1. Formacja intelektualna; odbywa się poprzez obronę wartości katolickich w życiu publicznym, krzewienie kultury chrześcijańskiej, organizowanie spotkań dyskusyjnych, odczytów, seminariów oraz konferencji naukowych, których przedmiotem są zagadnienia związane z nauczaniem Kościoła, jego historią oraz aktualnymi problemami.
2. Formacja duchowa; odbywa się poprzez organizację spotkań modlitewnych, upowszechnianie tradycyjnych form pobożności, pielęgnowanie chorału gregoriańskiego, ochronę sztuki sakralnej, przyjmowanie Sakramentów tradycyjnym rycie, oraz pielgrzymek.
3. Formacja liturgiczna; odbywa się poprzez przygotowywanie celebracji Mszy świętych w klasycznym rycie rzymskim, dbanie o ich należytą oprawę, propagowanie uczestnictwa, naukę ministrantury, edukację liturgiczną, propagowanie śpiewu gregoriańskiego. (Cele Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej wg regulaminu nadanego przez biskupa ordynariusza w 2007 roku)
Portal UnaCum.pl utrzymuje listę duszpasterstw w Polsce oraz zebrał listę statutów nadanych im przez biskupów.
 • Proszą o pomoc tradycyjne instytuty kapłańskie
  • W Diecezjach, w których nie ma odpowiednich kapłanów, Biskupi diecezjalni mogą poprosić o współpracę kapłanów z instytutów erygowanych przez Papieską Komisję Ecclesia Dei, zarówno w sprawie celebrowania, jak i ewentualnego nauczenia celebrowania. (pkt. 22 Universae Ecclesia)
  Dwa takie instytuty kapłańskie prowadzą działalność duszpasterską w diecezjach polskich: Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra Kontakt: ks. Wojciech Grygiel FSSP, Dom św. Jana Kantego, ul, Brzegowa 17, 30-235 Kraków tel. +48 887 772 323 email: fsspcracovia@gmail.com ; Instytut Dobrego Pasterza Kontakt: Ks. Karol Załęski IBP, Kościół Rektoracki  pw. Najświętszego Imienia Maryi, Al. NMP 56 42-200 Częstochowa, e-mail: karol.zet@onet.eu

  • Erygują parafię personalną dla formy nadzwyczajnej
  Wolno ordynariuszowi, jeśli uzna to za stosowne, erygować parafię personalną dla celebracji według starej formy rytu rzymskiego zgodnie z kan. 518 (…) (art. 10 Summorum Pontificum)
  Na świecie jest już około setki takich parafii personalnych. Różne opcje w prawie kanonicznym zostały opisane na portalu UnaCum.pl
  • Proszą o pomoc Papieską Komisję Ecclesia Dei
  Biskup, który chce uczynić zadość takim prośbom wiernych świeckich, ale z różnych powodów nie jest w stanie tego uczynić, może zwrócić się do Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”, która zapewni mu radę i pomoc. (art. 8 Summorum Pontificum)
  (...) W razie kontrowersji bądź uzasadnionych wątpliwości, dotyczących celebracji według forma extraordinaria, osąd będzie należał do Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. (pkt. 13 Universae Ecclesiae)
  •  Zapewniają kapłanom przygotowanie do celebracji w formie nadzwyczajnej 
  Od Ordynariuszy oczekuje się, by stworzyli duchowieństwu możliwość uzyskania odpowiedniego przygotowania do celebrowania w forma extraordinaria. Dotyczy to również Seminariów, gdzie należy zadbać o należytą formację przyszłych kapłanów poprzez naukę łaciny i, jeżeli wymogi duszpasterskie wskazują na taką potrzebę, umożliwić nauczenie się forma extraordinaria Rytu. (pkt. 21 Universae Ecclesiae)
  Stowarzyszenie Una Voce Polonia pomaga w znalezieniu osób, które mogą profesjonalnie przeszkolić kapłana w celebracjach tradycyjnej Mszy. Więcej informacji na stronie: www.unacum.pl 
  Fot. Joseph Shaw