piątek, 12 sierpnia 2016

„Jestem wdzięczny za tro­skę o popraw­ność, piękno i poboż­ność litur­gii”

Autor: Tomasz Mreńca, Ars Celebrandi
W wtorek, 9. sierpnia 2016 roku, w wigilię święta św. Wawrzyńca, w odbywających się w Licheniu warsztatach liturgicznych Ars Celebrandi wziął udział miejscowy ordynariusz, ks. bp Wiesław Mering. 

W bazylice licheńskiej, wypełnionej przez licznie zgromadzone duchowieństwo i świeckich uczestników warsztatów, odprawiona została uroczysta Missa coram episcopo, w czasie której biskup włocławski wygłosił kazanie. Zauważył w nim m.in.:
Jestem wdzięczny orga­ni­za­to­rom warsz­ta­tów za ich tro­skę. Ta tro­ska może być kło­po­tliwa dla mnie, poprzez moje uczest­nic­two, bo muszę powie­dzieć otwar­cie, nigdy jako biskup nie uczest­ni­czy­łem w tak sta­ran­nie przy­go­to­wa­nej i tak peł­nej wymow­nych zna­ków litur­gii Mszy świę­tej, ale jestem wdzięczny za tę cześć dla Naj­święt­szego Sakra­mentu, któ­rej daje­cie dowód. (...) Zatem jestem wdzięczny za całą tę tro­skę o popraw­ność, piękno i poboż­ność litur­gii, która prze­cież według sta­rych reguł — całe moje poko­le­nie księży zna te reguły dosko­nale — powinna być spra­wo­wana („Rite, attente, accu­rate, devote”). Jestem pewien, że tu wła­śnie to się dzieje, stąd te moje słowa uzna­nia.
Źródło: Ars Celebrandi
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem homilii, opublikowanym na stronie internetowej Ars Celebrandi. Na facebookowym profilu warsztatów można natomiast zobaczyć bogatą galerię zdjęć z tej wyjątkowej celebry.