poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Konferencja naukowa na temat Tradycji

Źródło: Wikipedia
Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ zaprasza studentów i doktorantów do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawo kanoniczne na ziemiach polskich – między Tradycją a reformą", która odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. W razie napływu dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia konferencji o jeden dzień (21 maja). 

W tym roku dyskusja ma objąć temat Tradycji i reformy w Kościele Katolickim. Przedmiot  zainteresowania sympozjum nie ogranicza się wyłącznie do prawa kanonicznego, lecz obejmuje także kwestie związane z liturgią, Magisterium i relacjami Kościół – państwo. 

Organizatorzy zachęcają do przygotowania referatów dotyczących następujących zagadnień:
1. Reformy Vaticanum II i ich recepcja w Polsce.
2. Reformy liturgii i Brewiarza rzymskiego w XX wieku i ich recepcja w Polsce.
3. Prawodawstwo posoborowe i prace nad nowym Kodeksem Prawa Kanonicznego (1983 r.).
4. Reformy prawa partykularnego w Kościele polskim.
5. Polskie synody i ich postanowienia (w okresie po Vaticanum II).
6. Zmiany w administracji kościelnej w Polsce w XX i XXI wieku.
7. Vaticanum II i zmiany w relacjach Kościół - państwo.
8. Zjawisko nowego życia Tradycji w Kościele.
9. Prawne aspekty ruchu tradycjonalistycznego.
10. Działalność Papieskiej Komisji Ecclesia Dei.
11. Działalność Instytutów i Zgromadzeń tradycjonalistycznych.
12. Ocena pontyfikatów Benedykta XVI i Franciszka.
13. Reformy prawa małżeńskiego.
14. Wyzwania stojące przed współczesną kanonistyką.

Do udziału w konferencji zaproszeni są studenci i doktoranci prawa, prawa kanonicznego, teologii, historii oraz innych kierunków.

Więcej informacji, w tym o terminie i sposobie zgłaszania referatów, można naleźć na Facebooku