poniedziałek, 14 lipca 2014

Msze w rycie dominikańskim na Ars Celebrandi


Do rozpoczęcia warsztatów liturgicznych w Licheniu pozostało 40 dni. Cho­ciaż warsz­taty Ars Cele­brandi kon­cen­trują się na litur­gii spra­wo­wa­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skiego, to w cza­sie warsz­ta­tów będzie można uczest­ni­czyć także w Mszach cele­bro­wa­nych w rycie domi­ni­kań­skim

Swój udział w warsz­ta­tach potwier­dził o. Henri-Marie Fave­lin FSVF, tra­dy­cyjny domi­ni­ka­nin z Brac­twa św. Win­cen­tego Ferreriusza z Chémeré-le-Roi we Francji.

W cza­sie warsz­ta­tów będzie można uczest­ni­czyć w domi­ni­kań­skich Mszach recy­to­wa­nych, Mszy śpie­wa­nej oraz solennej. Terminy poszczególnych Mszy oraz pełen program celebracji będzie niebawem dostępny na stronie internetowej warsztatów.